นิติกรรม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

"นิติกรรม" อาจหมายถึง

  • นิติกรรมทางแพ่ง (legal transaction, juristic act หรือ juridical act), การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
  • คำสั่งทางปกครอง หรือนิติกรรมทางปกครอง (administrative act หรือ administrative disposition), การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ทางปกครอง ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวร หรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน เป็นต้น
  • นิติกรรมสวาท (Perfectly Legal), ภาพยนตร์เมื่อปี 2553