นาฎราช มีความหมายว่า เจ้าแห่งการละครหรือฟ้อนรำ, และอาจหมายถึง