นักจิตวิทยามีชื่อเป็นมืออาชีพหรือทางวิชาการที่ใช้โดยบุคคลที่มีทั้ง

 • คลินิกมืออาชีพ ที่ทำงานกับผู้ป่วยในหลากหลายบริบทการรักษา (ตรงกันข้ามกับ จิตแพทย์ ที่มักให้การแทรกแซงทางการแพทย์และการบำบัดยาเสพติด, ตรงข้ามกับการวิเคราะห์และการให้คำปรึกษา)
 • นักวิทยาศาสตร์ ทำวิจัยทางจิตวิทยาหรือการเรียนการสอน จิตวิทยา ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย;
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ที่ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาการวิจัยและเทคนิคในการแก้ปัญหา, คำถามและปัญหาในธุรกิจอุตสาหกรรมหรือทางรัฐบาล

ความหมายของนักจิตวิทยา[1]

แก้

     วิจัยและศึกษากระบวนการทางจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ วินิจฉัยและให้การบำบัดรักษาหรือป้องกันความผิดปกติ/ความแปรปรวนทางจิต : ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย เป็นที่ปรึกษาทางจิตวิทยา  เกี่ยวกับบุคลิกภาพ เชาว์ปัญญา ความฉลาด  ความสามารถ ทัศนคติ สภาพทางสมอง วุฒิภาวะทางจิตใจ  ประเมินผล ให้ คำปรึกษาแนะนำ บำบัดรักษาทางจิตวิทยา โดยจิตบำบัดรายบุคคล รายกลุ่ม     ครอบครัวบำบัด พฤติกรรมบำบัด ผลิตเอกสาร สื่อต่าง ๆ เผยแพร่ความรู้ เพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต  ป้องกัน  ควบคุมและรักษาการติดยาและสารเสพติด ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรรมพันธุ์ สังคม อาชีพและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความคิดและพฤติกรรมของบุคคล ให้คำปรึกษาแนะนำและบำบัดรักษาอาการป่วยทางจิตของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคลด้วยการสนทนาพร้อมทั้งติดตามผล ในกรณีที่ยากแก่การบำบัดรักษาจำเป็นต้องขอความร่วมมือกับสมาชิกในครอบครัว   เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาร่วมแก้ปัญหาในการบำบัดรักษาหรือปัญหาต่าง ๆ ศึกษาองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา เพื่อการบำบัดรักษาและป้องกันอาการป่วยทางจิตและอารมณ์หรือการแปรปรวนทางพฤติกรรมรวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เขียนรายงานและเอกสารทางวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ

นักจิตวิทยาสาขาอาชีพต่างๆ

แก้
 • นักจิตวิทยา
 • นักจิตวิทยาคลินิก
 • นักจิตวิทยาการปรึกษา
 • นักจิตวิทยาชุมชน
 • นักจิตวิทยาพัฒนาการ
 • นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ
 • นักจิตวิทยาองค์การ

ทักษะสำคัญของอาชีพนักจิตวิทยา

แก้
 • การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy)
 • ทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening) - เป็นผู้ฟังที่ดี
 • ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์จิตวิทยา (Psychological savvy) - ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น (Kindness)

แนวโน้มของนักจิตวิทยาในอนาคต

แก้

จากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทำงานของคนยุคปัจจุบันมากขึ้นมีความเป็นไปได้ว่า นักจิตวิทยาจะต้องสามารถทำงานร่วมกับวิชาชีพใหม่ เช่น Startup Founders, Data scientist, UI Designer, UX researcher, Content creator, Business Analyst, Digital Marketer และบรรดาอาชีพต่างๆที่ให้ความสนใจในศาสตร์ของจิตวิทยาและมองว่าสามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตลอดจน บุคลากรในองค์การและธุรกิจได้

นอกจากนี้อาจเกิดอาชีพใหม่ๆ เช่น

 • CLO - Chief Listening Officer
 • CJO - Chief Joy Officer
 • HR Consultant

ความคาดหวังที่บุคคลอื่นมีต่อผู้เรียนจิตวิทยา

แก้
 • ต้องมีความสามารถในการรับฟังและเข้าใจผู้อื่น
 • มีองค์ความรู้และช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
 • เป็นที่ปรึกษาที่ดีเมื่อมีปัญหารบกวนจิตใจ
 • มีมุมมองเชิงบวกต่อการใช้ชีวิตและสามารถให้กำลังใจผู้อื่นได้

ดูเพิ่ม

แก้
 1. นักจิตวิทย เก็บถาวร 2019-02-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน