ทัศนคติขัดขวาง (conflict attitude หรือ conflict paradigm ) คือการมีแนวคิดทัศนคติ หรือ กรอบแนวคิดที่ ขัดขวางกันและกัน ไม่คิดไปในทิศทางดียวกัน มีความคิด อยู่ตรงข้ามกันโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

การแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วย ความขัดแย้งในเชิงแนวความคิด คิดคนละขั้ว คิดคนละทาง