ทับทิม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ทับทิม อาจหมายถึง