ทะเบียนสมรส (อังกฤษ: marriage certificate หรือ marriage line) เป็น เอกสารทางกฎหมายเพื่อยืนยันสถานะการสมรสของบุคคลสองคน ให้มีสถานะเป็นสามี-ภรรยา หรือ คู่ชีวิต ให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย ซึ่งทำให้การกระทำบางอย่างในทางกฎหมาย เช่น การกู้ยืม การครอบครองทรัพย์สินสมรส การครอบครองสินทรัพย์ ต่อให้เป็นการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่จะมีผลผูกพันทั้งสองคนทันที

สาเหตุการจดทะเบียนสมรสมีหลากหลายมาก เช่น การป้องกันการสมรสซ้อน การถือสิทธิ์ในการดูแลบุตร การลดหย่อนภาษี การกู้ยืม การเบิกประกัน การเบิกสวัสดิการแห่งรัฐที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรส การยินยอมให้รักษาพยาบาล สินสมรส มรดก เป็นต้น [1]

หย่าร้าง แก้

การหย่าร้างคือ การยกเลิกสถานะการสมรสอย่างเป็นทางการ ซึ่งบางกรณี การหย่าร้างอาจจะต้องมีการฟ้องหย่าเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย หากคู่สมรสของตนได้กระทำการผิดบางอย่าง เช่น การหย่าร้างเพราะจับได้ว่ามีชู้ การหย่าร้างเพราะมีการกระทำทารุณทางร่างกายและจิตใจ เป็นต้น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

ทะเบียนสมรสสำหรับสถานภาพเพศเดียวกัน แก้

ณ ปัจจุบัน มีหลายประเทศได้อนุญาตให้บุคคลที่มีเพศเดียวกัน สามารถจดทะเบียนสมรสได้แล้ว สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ การสมรสเพศเดียวกัน

อ้างอิง แก้

  1. https://www.weddinglist.co.th/blog/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA-2/