ตั๋วแสดงการขาย

ตั๋วแสดงการขาย (อังกฤษ: Bill of Sale) เป็นเอกสารที่ใช้ในทางกฎหมาย ออกโดยผู้ขายสินค้าถึงผู้ซื้อสินค้า ซึ่งระบุถึงวันที่ สถานที่และจำนวนเงินหรือสิ่งมีค่าอื่นๆที่ได้รับจากการขาย ผู้ขายได้ขายสินค้าที่ผู้ขายครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ซื้อ เอกสารชนิดนี้เป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงการโอนชื่อ สิทธิ์ จากผู้ขายให้แก่ผู้ซื้อ

ตั๋วแสดงการขายแบบสมบูรณ์

ตั๋วแสดงการขายแบบสมบูรณ์ไม่ได้แสดงถึงรูปแบบการรักษาความปลอดภัยใดๆ เป็นเพียงแค่เอกสารหลักฐานการโอน และการรับรองทรัพย์สินส่วนบุคคล เอกสารชนิดนี้เป็นเพียงสัญญาการซื้อ – ขายสินค้าที่ถูกกฎหมายโดยครอบคลุมด้วยกฎหมายของสัญญา

ตั๋วแสดงการขายแบบมีเงื่อนไข

ตั๋วแสดงการขายแบบมีเงื่อนไขหมายถึงการมอบหมายหรือการโอนทรัพย์สินส่วนบุคคลให้กับผู้อื่น โดยวิธีการชำระเงินที่รัดกุม ปลอดภัย รูปแบบอื่นของการรักษาความปลอดภัยในสินค้าเช่นจำนำและสิทธิในการครองครอบ


อ้างอิงแก้ไข