ตริส(ไตรฟีนิลฟอสฟีน)โรเดียมคาร์บอนิลไฮไดรด์

ตริส(ไตรฟีนิลฟอสฟีน)โรเดียมคาร์บอนิลไฮไดรด์ (อังกฤษ: Tris(triphenylphosphine)rhodium carbonyl hydride) เป็นสารประกอบออร์กาโนโรเดียมที่มีสูตร HRh(CO)(PPh3)3 (Ph = C6H5) หรือถูกต้องมากกว่า [Rh(CO)H(PPh3)3] เป็นสีเหลือง ,น้ำมันเบนซินละลายของแข็งที่ใช้ในอุตสาหกรรมการทำปฏิกิริยาไฮโดรฟอร์มิวเลชัน[1]

ตริส(ไตรฟีนิลฟอสฟีน)โรเดียมคาร์บอนิลไฮไดรด์
Hydridorhodium carbonyl tris(triphenylphosphine) molecule.png
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [17185-29-4]
คุณสมบัติ
สูตรโมเลกุล C55H46OP3Rh
มวลโมเลกุล 918.78 g mol−1
ลักษณะทางกายภาพ yellow solid
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

การจัดเตรียมแก้ไข

HRh(CO)(PPh3)3 ถูกจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกโดยการลดลงของ RhCl(CO)(PPh3)2 และไฮดราซีน ในการระงับเอทานอล:

RhCl(CO)[PPh3]2 + NaBH4 + PPh3 → RhH(CO)(PPh3)3 + NaCl + BH3

การสังเคราะห์ใกล้เคียงเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาของสารตั้งต้นโรเดียมเช่นเดียวกันกับ sodium tetrahydroborate, หรือ triethylamine และ hydrogen ในเอทานอลในที่ที่มีส่วนเกิน triphenylphosphine นอกจากนี้ยังสามารถเตรียมได้จาก rhodium trichloride และ triphenylphosphine ในสื่อเบื้องต้นที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. J. F. Hartwig; Organotransition metal chemistry - from bonding to catalysis. University Science Books. 2009. 753, 757-578. ISBN 978-1-891-38953-5.
  2. N. Ahmad, J. J. Levison, S. D. Robinson, M. F. Uttley "Hydrido Phosphine Complexes of Rhodium(I)" Inorg. Syntheses 1990, volume 28, p. 81–83. doi:10.1002/9780470132593.ch19.