ซอฮุย (942-998) เกิดเมื่อปี ค.ศ. 942 เป็นอัครมหาเสนาบดีที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของ ราชวงศ์โครยอ โดยได้ออกรบต้านกองทัพเหลียวหลายครั้งจนในช่วงบั้นปลายชีวิตสุขภาพร่างกายอ่อนแอจึงได้แต่เข้าร่วมประชุมขุนนางอย่างเดียวมหาเสนาบดีซอฮุยถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี ค.ศ. 998 ในต้นรัชกาล พระเจ้ามกจง เมื่อมหาเสนาซอฮุยสิ้นชีวิตแล้วพระเจ้ามกจงก็โปรดเกล้าให้มหาเสนาซอได้รับพระราชทานแซ่วังคือได้เป็นราชนิกุลและยังโปรดเกล้าให้ยกย่องท่านเป็น รัฐบุรุษแห่งแผ่นดิน อีกด้วย

ซอฮุย
เกิดค.ศ. 942
เสียชีวิตค.ศ. 998
บุตร손녀 서씨(현종의 후궁)
ซอฮุย
ฮันกึล서희
ฮันจา徐熙
RRSeo Hui
MRSŏ Hŭi