ชนิดต้นแบบ (อังกฤษ: type species) ในทางอนุกรมวิธานคือชนิดแรกที่ถูกระบุบในสกุล หรือเป็นตัวอย่างที่เอกเทศ (สิ่งที่เป็นตัวตน, ซากดึกดำบรรพ์, หรือภาพประกอบ) ที่กำหนดชื่อของสกุล (หรือของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในชั้นต่ำกว่าสกุล) คำนิยามที่แตกต่างทั้งสองนี้ใช้สลับกันได้ในทางทั่วๆไปและทางพฤกษศาสตร์

คำนิยามโดยทั่วไป

แก้

ชนิดต้นแบบมีอยู่ในระบบการตั้งชื่อทางสัตววิทยาเท่านั้น ในหัวข้อ 42.3 ของระเบียบสากลของระบบการตั้งชื่อทางสัตววิทยา (ICZN) ต้นแบบของชื่อของสกุลหรือสปีชีส์ย่อย (ชื่อกลุ่มสกุล) เป็น "ชนิดต้นแบบ" คำนิยามนี้เป็นไปตาม "ตามชื่อชนิดนั้นเป็นต้นแบบที่กำหนดชื่อของชื่อสกุลหรือสปีชีส์ย่อย" ซึ่งก็เป็นการกำหนดตัวอย่างต้นแบบไปด้วยในชนิดนั้น

คำนิยามทางพฤกษศาสตร์

แก้

ในระบบการตั้งชื่อทางพฤกษศาสตร์ ต้นแบบของชื่อของสกุลหรือสปีชีส์ย่อยเป็นตัวอย่าง (หรือภาพวาด) (ระเบียบสากลของระบบการตั้งชื่อทางพฤกษศาสตร์ (ICBN) ข้อ 10.1, 8.1 และ 10.4) ต้นแบบนี้ปกติจะเป็นต้นแบบของสปีชีส์ที่รวมเข้าไว้ (สกุล) ในกรณีนี้มันสามารถระบุโดยชื่อของชนิดนี้ (ข้อ 10.1) และชนิดนี้ถูกเรียกว่า "ชนิดต้นแบบ" แต่ไม่เป็นทางการ ตัวอย่างต้นแบบทางพฤกษศาสตร์เรียกว่า "ตัวอย่างต้นแบบ"

ดูเพิ่ม

แก้