มณฑลทหารบก

(เปลี่ยนทางจาก จังหวัดทหารบก)

มณฑลทหารบก เป็นการจัดแบ่งเขตการปกครองทางทหารบก เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติกิจการทางทหาร เช่น การเรียกพล การระดมพล การเกณฑ์ทหาร เป็นต้น แต่เดิมมีการจัดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น จังหวัดทหารบก ขึ้นตรงต่อมณฑลทหารบกด้วย แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2437 ได้มีการยกเลิกการจัดแบ่งเขตจังหวัดทหารบก และให้จัดตั้งเป็นมณฑลทหารบกเพียงชั้นเดียว

มณฑลทหารบกไทย
มณฑลทหารบก (พ.ศ. 2533-2557)
มณฑลทหารบก (ปัจจุบัน)
หมวดหมู่เขตทหาร
ที่ตั้ง ไทย
จำนวน35 (ณ 2015)

หน้าที่ของจังหวัดทหารบก

แก้

ก่อนจะมีการยกเลิกการจัดแบ่งเขตการปกครองเป็นจังหวัดทหารบก ได้มีการจัดแบ่งหน้าที่ของมณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก ไว้ดังนี้

 • ภารกิจของมณฑลทหารบก
  • บังคับบัญชาจังหวัดทหารบกและกำลังประจำถิ่นของกองทัพบก ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
  • รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดีและการเรือนจำ
  • ดำเนินการสัสดี การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร และการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่
  • สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่
  • ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศ
 • ภารกิจของจังหวัดทหารบก
  • การบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
  • รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดี และการเรือนจำ
  • ดำเนินการระดมสรรพกำลังในพื้นที่
  • สนับสนุนหน่วยทหารในเขตพื้นที่
  • ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายในและการป้องกันประเทศ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการจัดกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบกขึ้นใหม่ โดยมีหน้าที่ดังนี้

 • บังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบก ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
 • รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดี การช่วยดำเนินการคุ้มครองพยานในคดีอาญา และการเรือนจำ
 • ดำเนินการสัสดี การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร และการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่
 • สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่
 • ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศ

การจัดหน่วย

แก้

จัดตามกองทัพภาคฯ มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก ดังนี้

ก่อน พ.ศ. 2558

แก้
มณฑลทหารบกที่ 11
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
ทหารบก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 200 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

10210 เบอร์โทร 021572864

มณฑลทหารบกที่ 12
ทหารบก ปราจีนบุรี นครนายก ค่ายจักรพงษ์ เลขที่ 906 หมู่ที่ 12

ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 24000

ทหารบก ฉะเชิงเทรา ค่ายศรีโสธร เลขที่ 1 ถนนศรีโสธร

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 25000

ทหารบก สระแก้ว ค่ายสุรสิงหนาท เลขที่ 1 ถนนสุวรรณศร

ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

มณฑลทหารบกที่ 13
ทหารบก ลพบุรี ชัยนาท

สิงห์บุรี อ่างทอง

ค่ายนารายณ์ เลขที่ 400 หมู่ที่ 5 ถนนมหาราช

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 13000

ทหารบก สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ค่ายอดิศร เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน

ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

มณฑลทหารบกที่ 14
ทหารบก ชลบุรี จันทบุรี

ตราด ระยอง

ค่ายนวมินทราชินี เลขที่ 204 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท

ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

มณฑลทหารบกที่ 15
ทหารบก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ค่ายรามราชนิเวศน์ เลขที่ 121 ถนนราชดำเนิน

ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

ทหารบก ราชบุรี สมุทรสงคราม ค่ายภาณุรังษี เลขที่ 158 หมู่ที่ 1

ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

กองทัพภาคที่ 2

แก้
มณฑลทหารบกที่ 21
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
ทหารบก นครราชสีมา ชัยภูมิ ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

ทหารบก บุรีรัมย์ ค่ายกษัตริย์ศึก หมู่ที่ 13 ตำบลเสม็ด

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

ทหารบก สุรินทร์ ค่ายโยธิน หมู่ที่ 20 ถนนปราสาท ตำบลนอกเมือง

อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

มณฑลทหารบกที่ 22
ทหารบก อุบลราชธานี ศรีสะเกษ

มุกดาหาร อำนาจเจริญ

ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เลขที่ 375 หมู่ที่ 2 ถนนนิมานการ

ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 35190

ทหารบก ร้อยเอ็ด ยโสธร ค่ายประเสริฐสงคราม เลขที่ 185 หมู่ที่ 11 ถนนกองพล

ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 41000

มณฑลทหารบกที่ 23
ทหารบก ขอนแก่น กาฬสินธุ์

มหาสารคาม

ค่ายศรีพัชรินทร ถนนทุ่งสร้าง ตำบลศิลา

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ทหารบก เลย ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42100

มณฑลทหารบกที่ 24
ทหารบก อุดรธานี หนองคาย

หนองบัวลำภู

ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 45000

ทหารบก นครพนม ค่ายพระยอดเมืองขวาง ถนนนิตโย ตำบลกุรุคุ

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

ทหารบก สกลนคร ค่ายกฤษณ์สีวะรา หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

กองทัพภาคที่ 3

แก้
มณฑลทหารบกที่ 31
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
ทหารบก นครสวรรค์ อุทัยธานี ค่ายจิรประวัติ ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ทหารบก ตาก ค่ายวชิรปราการ เลขที่ 337 หมู่ที่ 10 ถนนจรดวิถี

ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

ทหารบก พิษณุโลก สุโขทัย ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

ทหารบก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร

พิจิตร

ค่ายพ่อขุนผาเมือง เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนคชเสนี

ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

ทหารบก อุตรดิตถ์ ค่ายพิชัยดาบหัก เลขที่ 109 หมู่ที่ 8 ถนนสำราญรื่น

ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

มณฑลทหารบกที่ 32
ทหารบก ลำปาง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน

ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

ทหารบก น่าน แพร่ ค่ายสุริยพงษ์ เลขที่ 176 ถนนเทศบาลดำริ

ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 56000

ทหารบก พะเยา ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เลขที่ 200 หมู่ที่ 5

ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 55000

มณฑลทหารบกที่ 33
ทหารบก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

ลำพูน

ค่ายกาวิละ เลขที่ 285 ถนนลำพูน

ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ทหารบก เชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ถนนหน้าค่าย

ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

กองทัพภาคที่ 4

แก้
มณฑลทหารบกที่ 41
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
ทหารบก ภูเก็ตนครศรีธรรมราช ยกเว้น อ.ทุ่งสง ค่ายวชิราวุธ เลขที่ 283 หมู่ที่ 1 ถนนเสนาณรงค์

ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ทหารบก ชุมพร ระนอง ค่ายเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 193 หมู่ที่ 1

ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190

ทหารบก นครศรีธรรมราชเฉพาะอ.ทุ่งสงกระบี่ ตรัง ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310

ทหารบก สุราษฎร์ธานี พังงา ค่ายวิภาวดีรังสิต เลขที่ 233 หมู่ที่ 5

ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 85000

มณฑลทหารบกที่ 42
ทหารบก สงขลา พัทลุง

สตูล

ค่ายเสนาณรงค์ เลขที่ 191 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวณิชย์

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ทหารบก ปัตตานี นราธิวาส

ยะลา

ค่ายอิงคยุทธบริหาร เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

ตั้งแต่ พ.ศ. 2558

แก้
กองทัพภาคที่ 1
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
มณฑลทหารบกที่ 11 กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ

เลขที่ 200 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

มณฑลทหารบกที่ 12 จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก ค่ายจักรพงษ์ เลขที่ 906 หมู่ที่ 12

ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เลขที่ 400

หมู่ที่ 5 ถนนมหาราช ตำบลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

มณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ค่ายนวมินทราชินี เลขที่ 204 หมู่ที่ 4

ถนนสุขุมวิท ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

มณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่ายรามราชนิเวศน์ เลขที่ 121 ถนนราชดำเนิน

ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

มณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร ค่ายภาณุรังษี เลขที่ 158 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

มณฑลทหารบกที่ 17 จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ค่ายสุรสีห์ เลขที่ 281 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 75190

มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่ายอดิศร เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

มณฑลทหารบกที่ 19 จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ค่ายไพรีระย่อเดช ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม

อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27120

กองทัพภาคที่ 2
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
มณฑลทหารบกที่ 21 จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
มณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เลขที่ 375 หมู่ที่ 2 ถนนสถิตนิมานการ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 35190
มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ค่ายศรีพัชรินทร เลขที่ 100 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
มณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 45000
มณฑลทหารบกที่ 25 จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน หมู่ที่ 20 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดมหาสารคาม ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก หมู่ที่ 13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร ค่ายประเสริฐสงคราม เลขที่ 185 หมู่ที่ 11 ถนนกองพล 10 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 41000
มณฑลทหารบกที่ 28 จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42100
มณฑลทหารบกที่ 29 จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ ค่ายกฤษณ์สีวะรา หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
มณฑลทหารบกที่ 210 จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ค่ายพระยอดเมืองขวาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
กองทัพภาคที่ 3
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
มณฑลทหารบกที่ 31 จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี ค่ายจิรประวัติ ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
มณฑลทหารบกที่ 32 จังหวัดลำปาง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน ค่ายกาวิละ เลขที่ 285 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
มณฑลทหารบกที่ 34 จังหวัดพะเยา ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เลขที่ 200 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 55000
มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่ ค่ายพิชัยดาบหัก เลขที่ 109 หมู่ที่ 8 ถนนสำราญรื่นใน ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
มณฑลทหารบกที่ 36 จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร ค่ายพ่อขุนผาเมือง เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนคชเสนี ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน ค่ายสุริยพงษ์ เลขที่ 176 ถนนเทศบาลดำริห์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 56000
มณฑลทหารบกที่ 39 จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
มณฑลทหารบกที่ 310 จังหวัดตาก ค่ายวชิรปราการ เลขที่ 337 หมู่ที่ 10 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
กองทัพภาคที่ 4
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
มณฑลทหารบกที่ 41 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ยกเว้นอำเภอทุ่งสง) และจังหวัดภูเก็ต ค่ายวชิราวุธ เลขที่ 283 หมู่ที่ 1 ถนนหลวงเสนาณรงค์ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
มณฑลทหารบกที่ 42 จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ค่ายเสนาณรงค์ เลขที่ 191 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
มณฑลทหารบกที่ 43 จังหวัดนครศรีธรรมราช (เฉพาะอำเภอทุ่งสง) จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
มณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ค่ายเขตอุดมศักดิ์ เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
มณฑลทหารบกที่ 45 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา ค่ายวิภาวดีรังสิต เลขที่ 233 หมู่ที่ 5 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 85000
มณฑลทหารบกที่ 46 จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ค่ายอิงคยุทธบริหาร เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

อ้างอิง

แก้