มณฑลทหารบก

(เปลี่ยนทางจาก จังหวัดทหาร)

มณฑลทหารบก เป็นการจัดแบ่งเขตการปกครองทางทหารบก เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติกิจการทางทหาร เช่น การเรียกพล การระดมพล การเกณฑ์ทหาร เป็นต้น แต่เดิมมีการจัดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น จังหวัดทหารบก ขึ้นตรงต่อมณฑลทหารบกด้วย แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2437 ได้มีการยกเลิกการจัดแบ่งเขตจังหวัดทหารบก และให้จัดตั้งเป็นมณฑลทหารบกเพียงชั้นเดียว

มณฑลทหารบกไทย
Thailand military provinces (1990).svg
มณฑลทหารบก (พ.ศ. 2533-2557)
Thailand military provinces (2015).svg
มณฑลทหารบก (ปัจจุบัน)
หมวดหมู่เขตทหาร
ที่ตั้ง ไทย
จำนวน35 (ณ 2015)

หน้าที่ของจังหวัดทหารบกแก้ไข

ก่อนจะมีการยกเลิกการจัดแบ่งเขตการปกครองเป็นจังหวัดทหารบก ได้มีการจัดแบ่งหน้าที่ของมณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก ไว้ดังนี้

 • ภารกิจของมณฑลทหารบก
  • บังคับบัญชาจังหวัดทหารบกและกำลังประจำถิ่นของกองทัพบก ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
  • รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดีและการเรือนจำ
  • ดำเนินการสัสดี การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร และการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่
  • สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่
  • ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศ
 • ภารกิจของจังหวัดทหารบก
  • การบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบกตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
  • รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดี และการเรือนจำ
  • ดำเนินการระดมสรรพกำลังในพื้นที่
  • สนับสนุนหน่วยทหารในเขตพื้นที่
  • ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายในและการป้องกันประเทศ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการจัดกำหนดหน้าที่และเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบกขึ้นใหม่ โดยมีหน้าที่ดังนี้

 • บังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบก ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
 • รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดี การช่วยดำเนินการคุ้มครองพยานในคดีอาญา และการเรือนจำ
 • ดำเนินการสัสดี การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร และการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่
 • สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่
 • ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศ

การจัดหน่วยแก้ไข

จัดตามกองทัพภาคฯ มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก ดังนี้

การจัดแบ่งเขตจังหวัดทหารบกก่อน พ.ศ. 2558แก้ไข

ก่อนปี พ.ศ. 2558 ได้มีการจัดแบ่งออกเป็นเขตจังหวัดทหารบก ดังนี้

กองทัพภาคที่ 1แก้ไข

มณฑลทหารบกที่ 11
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
จังหวัดทหารบกกรุงเทพ (จทบ.ก.ท.) กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และ จังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 145 ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี (จทบ.ก.จ.) จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดสุพรรณบุรี ค่ายสุรสีห์ เลขที่ 281 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 75190
มณฑลทหารบกที่ 12
จังหวัดทหารบกปราจีนบุรี (จทบ.ป.จ.) จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดนครนายก ค่ายจักรพงษ์ เลขที่ 906 หมู่ที่ 12 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 24000
จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา (จทบ.ฉ.ช.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่ายศรีโสธร เลขที่ 1 ถนนศรีโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 25000
จังหวัดทหารบกสระแก้ว (จทบ.ส.ก.) จังหวัดสระแก้ว ค่ายสุรสิงหนาท เลขที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
มณฑลทหารบกที่ 13
จังหวัดทหารบกลพบุรี (จทบ.ล.บ.) จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เลขที่ 400 หมู่ที่ 5 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 13000
จังหวัดทหารบกสระบุรี (จทบ.ส.บ.) จังหวัดสระบุรี และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่ายอดิศร เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
มณฑลทหารบกที่ 14
จังหวัดทหารบกชลบุรี (จทบ.ช.บ.) จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง ค่ายนวมินทราชินี เลขที่ 204 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
มณฑลทหารบกที่ 15
จังหวัดทหารบกเพชรบุรี (จทบ.พ.บ.) จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่ายรามราชนิเวศน์ เลขที่ 121 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
จังหวัดทหารบกราชบุรี (จทบ.ร.บ.) จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ค่ายภาณุรังษี เลขที่ 158 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 77000

กองทัพภาคที่ 2แก้ไข

มณฑลทหารบกที่ 21
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
จังหวัดทหารบกนครราชสีมา (จทบ.น.ม.) จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดชัยภูมิ ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ (จทบ.บ.ร.) จังหวัดบุรีรัมย์ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก หมู่ที่ 13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
จังหวัดทหารบกสุรินทร์ (จทบ.ส.ร.) จังหวัดสุรินทร์ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน หมู่ที่ 20 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
มณฑลทหารบกที่ 22
จังหวัดทหารบกอุบลราชธานี (จทบ.อ.บ.) จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมุกดาหาร และ จังหวัดอำนาจเจริญ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เลขที่ 375 หมู่ที่ 2 ถนนสถิตนิมานการ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 35190
จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด (จทบ.ร.อ.) จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร ค่ายประเสริฐสงคราม เลขที่ 185 หมู่ที่ 11 ถนนกองพล 10 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 41000
มณฑลทหารบกที่ 23
จังหวัดทหารบกขอนแก่น (จทบ.ข.ก.) จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ค่ายศรีพัชรินทร ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
จังหวัดทหารบกเลย (จทบ.ล.ย.) จังหวัดเลย ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42100
มณฑลทหารบกที่ 24
จังหวัดทหารบกอุดรธานี (จทบ.อ.ด.) จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และ จังหวัดหนองบัวลำภู ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 45000
จังหวัดทหารบกนครพนม (จทบ.น.พ.) จังหวัดนครพนม ค่ายพระยอดเมืองขวาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
จังหวัดทหารบกสกลนคร (จทบ.ส.น.) จังหวัดสกลนคร ค่ายกฤษณ์สีวะรา หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

กองทัพภาคที่ 3แก้ไข

มณฑลทหารบกที่ 31
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
จังหวัดทหารบกนครสวรรค์ (จทบ.น.ว.) จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี ค่ายจิรประวัติ ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
จังหวัดทหารบกตาก (จทบ.ต.ก.) จังหวัดตาก ค่ายวชิรปราการ เลขที่ 337 หมู่ที่ 10 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก (จทบ.พ.ล.) จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ (จทบ.พ.ช.) จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร ค่ายพ่อขุนผาเมือง เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนคชเสนี ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ (จทบ.อ.ต.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ค่ายพิชัยดาบหัก เลขที่ 109 หมู่ที่ 8 ถนนสำราญรื่นใน ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
มณฑลทหารบกที่ 32
จังหวัดทหารบกลำปาง (จทบ.ล.ป.) จังหวัดลำปาง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
จังหวัดทหารบกน่าน (จทบ.น.น.) จังหวัดน่านและจังหวัดแพร่ ค่ายสุริยพงษ์ เลขที่ 176 ถนนเทศบาลดำริห์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 56000
จังหวัดทหารบกพะเยา (จทบ.พ.ย.) จังหวัดพะเยา ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เลขที่ 200 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 55000
มณฑลทหารบกที่ 33
จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ (จทบ.ช.ม.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน ค่ายกาวิละ เลขที่ 285 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
จังหวัดทหารบกเชียงราย (จทบ.ช.ร.) จังหวัดเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

กองทัพภาคที่ 4แก้ไข

มณฑลทหารบกที่ 41
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
จังหวัดทหารบกนครศรีธรรมราช (จทบ.น.ศ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช (ยกเว้นอำเภอทุ่งสง) และจังหวัดภูเก็ต ค่ายวชิราวุธ เลขที่ 283 หมู่ที่ 1 ถนนหลวงเสนาณรงค์ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
จังหวัดทหารบกชุมพร (จทบ.ช.พ.) จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ค่ายเขตอุดมศักดิ์ เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
จังหวัดทหารบกทุ่งสง (จทบ.ท.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช (เฉพาะอำเภอทุ่งสง) จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี (จทบ.ส.ฎ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา ค่ายวิภาวดีรังสิต เลขที่ 233 หมู่ที่ 5 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 85000
มณฑลทหารบกที่ 42
จังหวัดทหารบกสงขลา (จทบ.ส.ข.) จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ค่ายเสนาณรงค์ เลขที่ 191 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
จังหวัดทหารบกปัตตานี (จทบ.ป.น.) จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ค่ายอิงคยุทธบริหาร เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

การจัดแบ่งเขตมณฑลทหารบกหลัง พ.ศ. 2558แก้ไข

หลังปี พ.ศ. 2558 ได้มีการจัดแบ่งออกเป็นเขตมณฑลทหารบก ดังนี้[1]

กองทัพภาคที่ 1
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
มณฑลทหารบกที่ 11 กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 200 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
มณฑลทหารบกที่ 12 จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก ค่ายจักรพงษ์ เลขที่ 906 หมู่ที่ 12 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 24000
มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เลขที่ 400 หมู่ที่ 5 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 13000
มณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ค่ายนวมินทราชินี เลขที่ 204 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
มณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่ายรามราชนิเวศน์ เลขที่ 121 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
มณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร ค่ายภาณุรังษี เลขที่ 158 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
มณฑลทหารบกที่ 17 จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ค่ายสุรสีห์ เลขที่ 281 หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 75190
มณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่ายอดิศร เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
มณฑลทหารบกที่ 19 จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ค่ายไพรีระย่อเดช ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27120
กองทัพภาคที่ 2
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
มณฑลทหารบกที่ 21 จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
มณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เลขที่ 375 หมู่ที่ 2 ถนนสถิตนิมานการ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 35190
มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ค่ายศรีพัชรินทร เลขที่ 100 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
มณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 45000
มณฑลทหารบกที่ 25 จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน หมู่ที่ 20 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
มณฑลทหารบกที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดมหาสารคาม ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก หมู่ที่ 13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
มณฑลทหารบกที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร ค่ายประเสริฐสงคราม เลขที่ 185 หมู่ที่ 11 ถนนกองพล 10 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 41000
มณฑลทหารบกที่ 28 จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42100
มณฑลทหารบกที่ 29 จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ ค่ายกฤษณ์สีวะรา หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
มณฑลทหารบกที่ 210[ลิงก์เสีย] จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ค่ายพระยอดเมืองขวาง หมู่ที่ 10 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
กองทัพภาคที่ 3
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
มณฑลทหารบกที่ 31 จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี ค่ายจิรประวัติ ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
มณฑลทหารบกที่ 32 จังหวัดลำปาง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน ค่ายกาวิละ เลขที่ 285 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
มณฑลทหารบกที่ 34 จังหวัดพะเยา ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เลขที่ 200 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 55000
มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่ ค่ายพิชัยดาบหัก เลขที่ 109 หมู่ที่ 8 ถนนสำราญรื่นใน ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
มณฑลทหารบกที่ 36 จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร ค่ายพ่อขุนผาเมือง เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนคชเสนี ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย ค่ายเม็งรายมหาราช เลขที่ 256 หมู่ที่ 15 ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน ค่ายสุริยพงษ์ เลขที่ 176 ถนนเทศบาลดำริห์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 56000
มณฑลทหารบกที่ 39 จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
มณฑลทหารบกที่ 310 จังหวัดตาก ค่ายวชิรปราการ เลขที่ 337 หมู่ที่ 10 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
กองทัพภาคที่ 4
ส่วนราชการ เขตพื้นที่ ที่ตั้ง
มณฑลทหารบกที่ 41 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ยกเว้นอำเภอทุ่งสง) และจังหวัดภูเก็ต ค่ายวชิราวุธ เลขที่ 283 หมู่ที่ 1 ถนนหลวงเสนาณรงค์ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
มณฑลทหารบกที่ 42 จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล ค่ายเสนาณรงค์ เลขที่ 191 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
มณฑลทหารบกที่ 43 จังหวัดนครศรีธรรมราช (เฉพาะอำเภอทุ่งสง) จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80310
มณฑลทหารบกที่ 44 จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ค่ายเขตอุดมศักดิ์ เลขที่ 193 หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86190
มณฑลทหารบกที่ 45 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา ค่ายวิภาวดีรังสิต เลขที่ 233 หมู่ที่ 5 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 85000
มณฑลทหารบกที่ 46 จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ค่ายอิงคยุทธบริหาร เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170

อ้างอิงแก้ไข