จลนศิลป์ เป็นศิลปะที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนเคลื่อนที่หรือขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวเพื่อให้ชิ้นงานนั้น 'ออกฤทธิ์' สร้างผลกระทบ[1][2] ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวมักได้รับพลังจากลม มอเตอร์ หรือจากผู้สังเกต

A whirligig by Lyman Whitaker

อ้างอิงแก้ไข

  1. Tate | Glossary | Kinetic art
  2. มะลิฉัตร เอื้ออานันท์. “พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ” สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2545

ดูเพิ่มแก้ไข

  • Frank Popper Origins and Development of Kinetic Art, Studio Vista and New York Graphic Society, 1968
  • Frank Popper, Kinetics, Arts Council of Great Britain, 1970

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข