If you have any comment, please leave message to zh:User talk:Alexsh, Thank you.

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามแก้ไข

เรียนผู้ใช้วิกิพีเดียไทยทุกท่าน

เนื่องจาก ดิฉัน นางสาว นิธิกานต์ รงรอง นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังทำวิทยานิพนธ์หัวข้อ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์สารานุกรมวิกิพีเดียไทย

จึงใคร่ขอความกรุณาผู้เคยใช้งานเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย สละเวลาเพื่อตอบแบบสอบถามตามลิงค์ที่แนบด้านล่างนี้ ซึ่งข้อมูลที่ได้ จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและแวดวงวิชาการไทยในอนาคต http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFdrbkxtWldRTnVTOHI3TVpnaTh2Mmc6MA..

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

นางสาว นิธิกานต์ รงรอง

--Nitikarn 13:30, 8 กันยายน 2552 (ICT)