คีย์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

คีย์ อาจหมายถึง

นอกจากนี้ คำว่าคีย์ (key) ในภาษาอังกฤษ มีความหมายว่า ลูกกุญแจ