บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ระวังสับสนกับ คาบาลออนไลน์

คาบาล (อังกฤษ: Cabal) หมายถึงกลุ่มคนที่มากกว่าสองคนขึ้นไปที่มักจะทำการเผยแพร่ทัศนคติความคิดเห็นหรือผลประโยชน์ส่วนตัวในศาสนสถาน, รัฐ หรือ ประชาคม ที่มักจะทำโดยการหว่านล้อม

ดูเพิ่มแก้ไข