คอร์ด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

คอร์ด (ในภาษาไทยนิยมอ่านว่า "ขอด") เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ chord สามารถหมายถึง

ดูเพิ่มแก้ไข