คอนวอย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

คอนวอย (อังกฤษ: convoy) หมายถึง กลุ่มเรือหรือยานพาหนะ ที่เดินทางพร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ

สามารถหมายถึง