ญาติ เป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างบุคคลที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน

ตารางแสดงลำดับความสัมพันธ์ของญาติ

ลำดับความสัมพันธ์ของญาติ แก้

ถ้าลำดับนี้ของบุคคลแรกเป็น → ปู่ย่าตายาย ทวด ทวด2 ทวด3 ทวด4 ทวด5
ลำดับนี้ของบุคคลที่สอง
บุคคลทั้งสองจะเรียกว่า ↘
ปู่ย่าตายาย ลูกพี่ลูกน้อง
(ญาติลำดับที่ 1)
ญาติลำดับที่ 1
ชั้นที่หนึ่ง
ญาติลำดับที่ 1
ชั้นที่สอง
ญาติลำดับที่ 1
ชั้นที่สาม
ญาติลำดับที่ 1
ชั้นที่สี่
ญาติลำดับที่ 1
ชั้นที่ห้า
ทวด ญาติลำดับที่ 1
ชั้นที่หนึ่ง
ญาติลำดับที่ 2 ญาติลำดับที่ 2
ชั้นที่หนึ่ง
ญาติลำดับที่ 2
ชั้นที่สอง
ญาติลำดับที่ 2
ชั้นที่สาม
ญาติลำดับที่ 2
ชั้นที่สี่
ทวด2 ญาติลำดับที่ 1
ชั้นที่สอง
ญาติลำดับที่ 2
ชั้นที่หนึ่ง
ญาติลำดับที่ 3 ญาติลำดับที่ 3
ชั้นที่หนึ่ง
ญาติลำดับที่ 3
ชั้นที่สอง
ญาติลำดับที่ 3
ชั้นที่สาม
ทวด3 ญาติลำดับที่ 1
ชั้นที่สาม
ญาติลำดับที่ 2
ชั้นที่สอง
ญาติลำดับที่ 3
ชั้นที่หนึ่ง
ญาติลำดับที่ 4 ญาติลำดับที่ 4
ชั้นที่หนึ่ง
ญาติลำดับที่ 4
ชั้นที่สอง
ทวด4 ญาติลำดับที่ 1
ชั้นที่สี่
ญาติลำดับที่ 2
ชั้นที่สาม
ญาติลำดับที่ 3
ชั้นที่สอง
ญาติลำดับที่ 4
ชั้นที่หนึ่ง
ญาติลำดับที่ 5 ญาติลำดับที่ 5
ชั้นที่หนึ่ง
ทวด5 ญาติลำดับที่ 1
ชั้นที่ห้า
ญาติลำดับที่ 2
ชั้นที่สี่
ญาติลำดับที่ 3
ชั้นที่สาม
ญาติลำดับที่ 4
ชั้นที่สอง
ญาติลำดับที่ 5
ชั้นที่หนึ่ง
ญาติลำดับที่ 6