ความจริง (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ความจริง ยังสามารถแปลได้หลายความหมาย