คลิป

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

คลิป (clip) สามารถหมายถึง

หรืออาจจะสะกดผิดจาก คิป (kip) ที่หมายถึง กิโลปอนด์