คริสต์ทศวรรษ 1350

คริสต์สหัสวรรษ: 2
คริสต์ศตวรรษ:
คริสต์ทศวรรษ:
คริสต์ศักราช:

เหตุการณ์แก้ไข

ค.ศ. 1200แก้ไข

  • ออตโตขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิออตโตที่ 4 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระเจ้าออตโตคาร์ก็ทรงเลิกสัญญาที่มีต่อฟิลิปแห่งชวาเบีย และประกาศเข้าข้างฝ่ายเวลฟ ทั้งจักรพรรดิออตโตและสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3 ต่อมาก็รับรองว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชวงศ์แห่งราชอาณาจักรโบฮีเมีย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข