ข้าหลวง อาจหมายถึง:

  • ข้าหลวงใหญ่ (High-Commissioner) ข้าราชการพลเรือนเทียบเท่าเอกอัครราชทูต
  • ข้าหลวงเอก (Chief Commissioner) ข้าราชการพลเรือนซึ่งว่าราชการมณฑล
  • ข้าหลวง (commissioner) ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนซึ่งว่าราชการเมือง
  • ข้าหลวงหลังลาย (Asplenium nidus) เฟิร์น