การเชื่อมโยงตามเพศ

การมีความเชื่อมโยงกับเพศ (อังกฤษ: sex linkage) หรือการมียีนบนโครโมโซมเพศในทางพันธุศาสตร์หมายถึงการที่การแสดงออกทางฟีโนไทป์ (ลักษณะปรากฏ) ของอัลลีลหนึ่งๆ มีความสัมพันธ์กับอัลโลโซม (โครโมโซมเพศ) ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ สำหรับโครโมโซมที่เป็นออโตโซมแล้วสิ่งมีชีวิตทั้งสองเพศจะมีโอกาสการแสดงออกเท่าๆ กัน (ดูหลักการของฟิชเชอร์) แต่ในกรณีมนุษย์แล้ว โครโมโซม X ของมนุษย์มียีนอยู่เป็นจำนวนมากกว่ายีนที่มีอยู่บนโครโมโซม Y จึงมีลักษณะที่สัมพันธ์กับโครโมโซม X อยู่มากกว่า