การหลอมเหลว (อังกฤษ: melting) คือการที่สสารมีอุณหภูมิสูงจนถึงจุดหลอมเหลวพอดี โดยสสารนั้น จะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งกลายเป็นของเหลว

การหลอมเหลวของเหล็ก