การหมุนควง หมายถึง การหมุนของวัตถุรอบแกน โดยแกนในการหมุนก็หมุนเป็นวงกลมอยู่ด้วย เช่น การหมุนของโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ มันสามารถกำหนดเป็นความเปลี่ยนแปลงในทิศทางของแกนหมุนที่มุมออยเลอร์ที่สอง (Euler angle) (การแกว่ง) เป็นค่าคงที่ แรงบิดฟรีและแรงบิดเหนี่ยวนำ: ในวิชาฟิสิกส์, การหมุนควงมีสองประเภท คือ: แรงบิดอิสระ (torque-free) และแรงบิดเหนี่ยวนำ (torque-induced)

การหมุนควงของไจโรสโคป

ในทางดาราศาสตร์, "การหมุนควง" หมายถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างช้า ๆ ในหลาย ๆ พารามิเตอร์ของการหมุนหรือการโคจรของวัตถุทางดาราศาสตร์, และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนถอยของวิษุวัต[1] (precession of the equinoxes) ของโลก

แรงบิดอิสระ แก้

แรงบิดอิสระจากการหมุนควง เกิดขึ้นเมื่อแกนของการหมุนมีความแตกต่างกันเล็กน้อยจากแกนที่เกี่ยวข้องกับการที่วัตถุสามารถหมุนได้อย่างเสถียร: ที่เป็นแกนมุขสำคัญ (principal axis) ที่มีค่าสูงสุดหรือต่ำสุด

อ้างอิง แก้