การศึกษาตามอัธยาศัย

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

การศึกษาตามอัธยาศัย[1] (อังกฤษ: Informal education) เป็นการศึกษาที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ไม่มีหลักสูตรและระยะเวลาในการเรียนที่แน่นอน โดยการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้เป็นการศึกษาองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้ประสบในชีวิตประจำวัน โดยการศึกษาตามอัธยาศัยจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาตลอดชีวิต[2]

พิพิธภัณฑ์เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการเรียนรู้ตามแบบการศึกษาตามอัธยาศัย

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2555, หน้า 282
  2. "การศึกษาตามอัธยาศัย: อะไร? ทำไม?และอย่างไร?". education.dusit.ac.th. สืบค้นเมื่อ 15 January 2014.