การลอยนวลพ้นผิด

การลอยนวลพ้นผิด[1] (อังกฤษ: impunity) บ้างเรียก อภิสิทธิ์ปลอดความผิด[2] หมายความว่า "ภาวะยกเว้นการรับโทษ ยกเว้นการรับความเสื่อมเสียหาย หรือยกเว้นการหนีจากความผิด"[3] ซึ่งในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ หมายถึงการไม่สามารถนำตัวผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และถือเป็นการปฏิเสธสิทธิของผู้เสียหายในการได้รับความยุติธรรมและการบรรเทา การไม่ต้องถูกลงโทษพบมากเป็นพิเศษในประเทศที่ขาดประเพณีนิติธรรม มีปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือมีระบบอุปภัมภ์ที่ฝังแน่น หรือฝ่ายตุลาการอ่อนแอ หรือสมาชิกกำลังความมั่นคงได้รับความคุ้มครองด้วยเขตอำนาจหรือความคุ้มกันพิเศษ

อ้างอิง

แก้
  1. ความขัดแย้งและวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิด (impunity) ในสังคมไทย คณะสังคมวิทยาและมานุษวิทยา. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. ‘ธงชัย วินิจจะกูล’ อภิสิทธิ์ปลอดความผิดเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมและนิติรัฐแบบไทย ประชาไท. 8 ตุลาคม 2016.
  3. "Free Dictionary". Free Dictionary. สืบค้นเมื่อ 2020-10-15.