การลงประชามติว่าด้วยรัฐธรรมนูญแห่งฝรั่งเศส พ.ศ. 2543

การลงประชามติวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี (Référendum sur le quinquennat présidentiel) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2543 เป็นการลงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการลดวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสจาก 7 ปี ลงเหลือ 5 ปี เหมือนกับประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป

ประเทศฝรั่งเศส
Armoiries république française.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสการลงประชามติครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการงดออกเสียงเป็นจำนวนมาก กว่า 69.81% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดงดใช้สิทธิลงประชามติ

จุดประสงค์ของ "วาระการอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี" (Quinquennat) ก็เพราะต้องการที่จะให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสในทันที และผลการเลือกตั้งก็จะออกมาในแนวเดียวกัน และยังเป็นการหลีกเลี่ยงการบริหารร่วมกันภายในรัฐบาลอีกด้วย

· ·
ผลการลงประชามติ 24 กันยายน พ.ศ. 2543
ทางเลือก คะแนนเสียง เปอร์เซนต์
เห็นชอบ 7,407,697 73.21%
ไม่เห็นชอบ 2,710,697 26.79%
ผลรวม 10,118,348
 
บัตรดี 10,118,348 83.91%
บัตรเสีย 1,940,340 16.09%
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 12,058,688 30.19%
จำนวนผู้งดออกเสียงเลือกตั้ง 27,882,504 69.81%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 39,941,192 100%
ไม่เห็นชอบ :
2 710 697 (26.79%)
เห็นชอบ :
7 407 697 (73.21%)

อ้างอิงแก้ไข