การรู้จำภาพ เป็นแขนงหนึ่งของการรู้จำแบบ คำว่าแบบรูป สามารถแปรความได้หลายแบบ ในที่นี้จะหมายถึงกลุ่มของตัวเลขที่บรรยายลักษณะของภาพ ในการรู้จำภาพจะต้องรู้จำแบบรูป ของแต่ละภาพเพื่อแยกแยะภาพที่ต่างกันออกจากกัน แบบภาพที่ดีจะบ่งถึงลักษณะของภาพ ซึ่งอาจได้จากการวัด เช่นอัตราส่วนความกว้างต่อความยาว