การผ่อนคลายความตึงเครียด

การผ่อนคลายความตึงเครียด (ฝรั่งเศส: Détente) คือ ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2512–2522 เป็นการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศอภิมหาอำนาจในยุคสงครามเย็น คือ สหรัฐ และ สหภาพโซเวียต โดยทั้งสองประเทศพยายามลดความตึงเครียดและความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันด้วยการหันมาปรับเปลี่ยนนโยบายการต่างประเทศที่มุ่งแข่งขันกันขยายอำนาจและแผ่อิทธิพลตลอดจนสะสมอาวุธนิวเคลียร์ มาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรต่อกันและร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การค้าและวัฒนธรรม บรรยากาศอันตึงเครียดของสงครามเย็น ในทวีปยุโรปและดินแดนส่วนอื่น ๆ ของโลกจึงผ่อนคลายลง

เลโอนิด เบรจเนฟ แห่งสหภาพโซเวียต (ซ้าย) และริชาร์ด นิกสัน แห่งสหรัฐ (ขวา) ระหว่างการเยือนสหรัฐของเบรจเนฟในปี 2516 นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในช่วงการผ่อนคลายความตึงเครียด

อ้างอิงแก้ไข

  • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. สารานุกรมประวัติศาสตร์ยุโรปฉบับราชบัณทิตยสถาน เล่ม C-D