การผ่อนคลายความตึงเครียด

เดต็องต์ (ฝรั่งเศส: Détente) แปลว่า "ผ่อนคลาย" เป็นศัพท์ที่พาดพิงถึงสงครามเย็น โดยทั่วไปหมายถึงช่วงเวลาระหว่างค.ศ. 1969 ถึง 1974 ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศอภิมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต โดยทั้งสองประเทศพยายามลดความตึงเครียดและความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันด้วยการหันมาปรับเปลี่ยนนโยบายการต่างประเทศที่มุ่งแข่งขันกันขยายอำนาจและแผ่อิทธิพลตลอดจนสะสมอาวุธนิวเคลียร์ มาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรต่อกันและร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การค้า และวัฒนธรรม ส่งผลให้บรรยากาศความตึงเครียดของสงครามเย็นในยุโรปและส่วนอื่นของโลกผ่อนคลายลง

เลโอนิด เบรจเนฟ ผู้นำโซเวียต (ซ้าย) และริชาร์ด นิกสัน ผู้นำสหรัฐ (ขวา) ระหว่างการเยือนสหรัฐของเบรจเนฟในค.ศ. 1973 นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของเดต็องต์

อ้างอิง

แก้
  • อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. สารานุกรมประวัติศาสตร์ยุโรปฉบับราชบัณทิตยสถาน เล่ม C-D