ในวิชาการทหาร การทัพ (อังกฤษ: Military campaign) หมายถึงแผนยุทธศาสตร์การทหารขนาดใหญ่ระยะยาวในยุทธบริเวณหนึ่ง เพื่อบรรลุเป้าประสงค์หนึ่ง การทัพประกอบด้วยหลายยุทธการที่มีความต่อเนื่องและเกี่ยวโยงกัน ซึ่งโดยมากมักใช้เวลาเกินครึ่งปี ไปจนถึงหลายปี

คำว่า “Campaign” มาจากที่ราบ “Campania” ซึ่งเป็นสถานที่ที่กองทัพของสาธารณรัฐโรมันมาประกอบกิจการต่างๆ ทางทหารเป็นประจำทุกปี