การทัพ (อังกฤษ: Military campaign) ในทางวิทยาการทหาร หมายถึงการสงครามต่อเนื่องขนาดใหญ่หรือกระบวนการต่อสู้ทางทหารที่มีการตั้งจุดประสงค์หลัก การวางแผนโครงการการดำเนินการและการใช้ยุทธศาสตร์ทางทหารที่ใช้เวลานาน ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหาร และสงครามหรือยุทธการที่ต่อเนื่องและมีส่วนเกี่ยวพันกันทางจุดประสงค์โดยทั่วไปที่เรียกรวม ๆ กันว่าสงคราม เช่นการการรณรงค์ทางทหารในการขยายดินแดนเข้าไปยังทวีปเอเชียของสุลต่านสุลัยมานมหาราช

คำว่า “Campaign” มาจากที่ราบ “Campania” ซึ่งเป็นสถานที่ที่กองทัพของสาธารณรัฐโรมันมาประกอบกิจการต่างๆ ทางทหารเป็นประจำทุกปี