การกล้ำแอมพลิจูด

การกล้ำแอมพลิจูด (อังกฤษ: amplitude modulation, AM) เป็นเทคนิคการกล้ำที่ใช้ในการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้มากที่สุดในการส่งผ่านสารสนเทศโดยทางคลื่นพาห์วิทยุ (radio carrier wave) ในแอมพิลจูดมอดูเลชัน แอมพลิจูด (ความเข้มสัญญาณ) ของคลื่นพาห์แปรผันเป็นสัดส่วนกับรูปคลื่นที่ส่งผ่าน ตัวอย่างเช่น รูปคลื่นสอดคล้องกับเสียงที่ผลิตซ้ำโดยลำโพง หรือความเข้มแสงของพิกเซลโทรทัศน์ เทคนิคนี้ตรงข้ามกับการกล้ำความถี่ (frequency modulation) ซึ่งความถี่ของสัญญาณพาห์แรผัน และการกล้ำเฟส ซึ่งเฟสแปรผัน