กระทรวงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ปัจจุบันประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีกระทรวง 22 กระทรวง ดังนี้

 1. กระทรวงกลาโหม
 2. กระทรวงมหาดไทย
 3. กระทรวงประธาน
 4. กระทรวงการคลัง
 5. กระทรวงการต่างประเทศ
 6. กระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 7. กระทรวงโยธาธิการ
 8. กระทรวงการค้าต่างประเทศ
 9. กระทรวงคณะรัฐมนตรี
 10. กระทรวงพลังงาน
 11. กระทรวงเศรษฐกิจ
 12. กระทรวงกิจการสังคม
 13. กระทรวงศึกษาธิการ
 14. กระทรวงวัฒนธรรม, เยาวชนและการพัฒนาชุมชน
 15. กระทรวงสาธารณสุข
 16. กระทรวงการต่างประเทศ
 17. กระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลกลางแห่งชาติ
 18. กระทรวงแรงงาน
 19. กระทรวงยุติธรรม
 20. กระทรวงสิ่งแวดล้อมและน้ำ
 21. กระทรวงการต่างประเทศการเงิน
 22. กระทรวงความสุข (UAE)

อ้างอิงแก้ไข

https://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_the_United_Arab_Emirates