กระทรวงในประเทศฝรั่งเศส

กระทรวงในประเทศฝรั่งเศส (Ministères français) เป็นส่วนหนึ่งของระบบการปกครองของประเทศฝรั่งเศส

รายชื่อกระทรวงในปัจจุบัน

แก้

กระทรวงสำคัญ (Ministère)

แก้

กระทรวงย่อย (Ministère délégué)

แก้

กระทรวงย่อย จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกำกับของกระทรวงหลัก ที่กำกับดูแลโดยรัฐมนตรีในตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ หรือ Ministre délégué โดยมักจะเป็นกระทรวง หรือหน่วยงานที่มีความสำคัญรองลงมาจากกระทรวงหลัก