กระทรวงในประเทศฝรั่งเศส

กระทรวงในประเทศฝรั่งเศส (Ministères français) เป็นส่วนหนึ่งของระบบการปกครองของประเทศฝรั่งเศส

รายชื่อกระทรวงในปัจจุบัน แก้

กระทรวงสำคัญ (Ministère) แก้

กระทรวงย่อย (Ministère délégué) แก้

กระทรวงย่อย จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกำกับของกระทรวงหลัก ที่กำกับดูแลโดยรัฐมนตรีในตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ หรือ Ministre délégué โดยมักจะเป็นกระทรวง หรือหน่วยงานที่มีความสำคัญรองลงมาจากกระทรวงหลัก