กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคี กับประเทศ กลุ่มประเทศขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกลางและแอฟริกา โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทุกด้าน ในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี และปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
Department of South Asian, Middle East and African Affairs
ตรากระทรวงต่างประเทศ.png
ตรากรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ที่ทำการ
เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหารหลัก นายดามพ์ บุญธรรม, อธิบดี
น.ส.ดาว วิบูลย์พานิช, รองอธิบดี
น.ส.จิรัสยา พีรานนท์, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงการต่างประเทศ

ภารกิจและหน้าที่แก้ไข

  • วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาและองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกลางและแอฟริกา
  • เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศ กลุ่มประเทศขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
  • เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
  • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาแก้ไข

  • สำนักงานเลขานุการกรม
  • กองเอเชียใต้
  • กองตะวันออกกลาง
  • กองแอฟริกา

อ้างอิงแก้ไข