กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคี กับประเทศ กลุ่มประเทศขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกลางและแอฟริกา โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทุกด้าน ในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี และปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
Department of South Asian, Middle East and African Affairs
ตรากรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง30 ธันวาคม พ.ศ. 2534; 32 ปีก่อน (2534-12-30)[1]
หน่วยงานก่อนหน้า
 • กรมการเมือง
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • นางสาว ศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์, อธิบดี
 • นาย เสก นพไธสง, รองอธิบดี
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ

ภารกิจและหน้าที่ แก้

 • วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมประเทศ กลุ่มประเทศ ขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาและองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกลางและแอฟริกา
 • เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศ กลุ่มประเทศขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
 • เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศขบวนการทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา แก้

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองเอเชียใต้
 • กองตะวันออกกลาง
 • กองแอฟริกา

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๔๐ ก หน้า ๘๓, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔