กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบายและดำเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศกลุ่มประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ โดยการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ทุกด้านในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีและ พหุภาคี และปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
Department of American and South Pacific Affairs
ตรากระทรวงต่างประเทศ.png
ตรากรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
ที่ทำการ
เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ภาพรวม
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหาร นายวิชชุ เวชชาชีวะ, อธิบดี
น.ส.กุนทินี อักษรวงศ์, รองอธิบดี
นางปิยะพิณ นิยมฤกษ์, รองอธิบดี
เว็บไซต์
http://aspa.mfa.go.th

ภารกิจ และหน้าที่แก้ไข

  • วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
  • เสนอแนะแนวนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
  • เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างส่วนราชการไทยกับตัวแทนของประเทศ กลุ่มประเทศในภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และองค์การระหว่างประเทศของภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้
  • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้แก้ไข

  • สำนักงานเลขานุการกรม
  • กองอเมริกาเหนือ
  • กองลาตินอเมริกา
  • กองแปซิฟิกใต้

อ้างอิงแก้ไข