บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

กตเวที หมายถึง การทดแทนพระคุณของท่าน แบ่งงานที่ต้องทำ 2 ประการคือ

  1. ประกาศคุณท่าน
  2. การตอบแทนคุณของท่าน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข