Tor อาจหมายถึง

  • ในเทพปกรณัมนอร์ส ทอร์ เป็นเทพถือค้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับสายฟ้า ฟ้าร้อง พายุ ต้นโอ๊ก พละกำลัง การคุ้มครองมนุษยชาติ และตลอดจนการทำให้ศักดิ์สิทธิ์ การรักษาและความอุดมสมบูรณ์
  • ทอร์ (เครือข่ายนิรนาม) เป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้สามารถสื่อสารอย่างนิรนาม