ภาษาอ็อบเจกต์ปาสกาล

(เปลี่ยนทางจาก Object Pascal)

ภาษาอ็อบเจกต์ปาสกาล (Object Pascal) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุพัฒนามาจากภาษาปาสกาล ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น ภาษาเดลไฟล์ (Delphi programming language) โดยบอร์แลนด์ (Borland)

โปรแกรมแปลงภาษาที่ใช้ภาษาอ็อบเจกต์ปาสกาล

แก้