IRC

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

IRC อาจหมายถึง

  • ไออาร์ซี รูปแบบในการพูดคุยบนอินเทอร์เน็ต
  • International reply coupon เป็นบัตรที่สามารถใช้แลกเป็นแสตมป์ค่าจดหมายไปต่างประเทศหนักไม่เกิน 20 กรัม