Happy Birthday (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Happy Birthday)

แฮปปีเบิร์ธเดย์ หรือ Happy Birthday อาจหมายถึง