auditory brainstem response (ABR) เป็นการวัด สภาพการได้ยินเสียง โดยวัดจากสัญญาณที่เกิดขึ้น ขณะได้ยินเสียง ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า การกระตุ้นจะใช้ เสียงคลิก (เสียงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น) เนื่องด้วยเสียงเดินทางในช่องหู จะเกิดการสะท้อนกลับไปมา ทำให้ สัญญาณประสาทไฟฟ้าที่หูเกิดขึ้นในเวลาต่อๆมา (ประมาณ สิบส่วนพันวินาที) มีลักษณะเฉพาะ ถ้าหากช่องหูหรือประสาทหูมีความผิดปกติ จะทำให้ได้รูปที่ผิดแปลกออกไป ข้อดีของการวัด ABR นั้น สามารถทำได้ง่ายรวดเร็ว แต่ข้อเสียคือไม่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติได้

อ้างอิงแก้ไข