ไทม์เซิร์ฟเวอร์

ไทม์เซิร์ฟเวอร์ (Time Server) เป็นเซิร์ฟเวอร์ประเภทหนึ่งที่เป็นเครื่องใช้อ้างอิงเวลาของระบบเพื่อให้เวลาของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องตรงกัน โดยจะทำการกำหนดผ่านทางโพรโทคอล Network Time Protocol (NTP) ในหลายองค์กรก็จะใช้การตั้งหรือกำหนดให้เซิร์ฟเวอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นไทม์เซิร์ฟเวอร์ของระบบ

หากเทียบกับเวลาที่ใช้กันจริง อาจจะอ้างถึงการเทียบเวลามาตรฐานกับกองทัพเรือ หรือก่อนเคารพธงชาติตอนเช้า

การที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะรับส่งข้อมูลหากันจะต้องมีเวลาในการอ้างอิง เพราะหากเวลาไม่ตรงกันหรือต่างกันมาก จะมีผลต่อการบันทึกข้อมูล (log) ที่ใช้ในการตรวจสอบ ลองนึกดูว่าถ้ามีคนฝากหรือโอนเงินให้ แต่ระบบยังไม่สามารถให้เบิกถอนได้ เพราะเวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกัน จะเกิดอะไรขึ้น หรือว่าเวลาที่คนรับข้อมูลได้รับก่อนเวลาที่คนส่งจะทำการส่ง ก็จะเกิดความสับสนเป็นอย่างมาก