โอเปร่า (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

โอเปร่า อาจหมายถึง