โสม (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

โสม มีหลายความหมาย ดังนี้

  • โสม : เป็นพืชล้มลุกมีหัว ในสกุล Panax ปลูกในซีกโลกเหนือ นิยมใช้น้ำมาดื่มมีสรรพคุณทางยา
  • ว่านผักปัง : เป็นพืชล้มลุกในสกุล Talinum มีชื่อเรียกในภาษาไทยว่า โสม เช่นเดียวกัน
  • โสม (ฮินดู) : เครื่องดื่มในตำนานของวัฒนธรรมอินเดีย-อิหร่าน และยังหมายถึงเทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ด้วย
  • โสม ยังหมายถึง ทองคำ นิยมใช้ในบทกวีของไทย