โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์

โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี นาย ถวัลย์ รักศีล เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Choothanmanusorn School
อักษรย่อ ช.ธ.
ประเภท โรงเรียนเอกชน สหศึกษา อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
คติพจน์ ปัญฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก
เพลง มาร์ช ชูธรรมานุสรณ์

ข้อมูลแก้ไข

คติพจน์โรงเรียน
ปัญฺญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก)
การจัดแบ่งส่วนงานภายในโรงเรียน

เนื่องจากโรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ เปิดสอนทั้งในระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา จึงมีการแบ่งส่วนงานบริหารภายในเป็น 2 โรงเรียน มีดังนี้คือ

ระดับชั้นอนุบาล ใช้ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลชูธรรมานุสรณ์
ระดับชั้นประถมศึกษา ใช้ชื่อว่า โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการบริหารในภาพรวมซึ่งมองเห็นได้จากภายนอกยังถือว่าเป็นโรงเรียนเดียวกัน (ผู้บริหารชุดเดียวกัน)

สีประจำโรงเรียน
เขียว - ขาว
ร้านค้าประจำโรงเรียน (ร้านขนม)
ร้านตั่วอี๊