7793920000

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

เขียนว่า {{#expr: {{worldpop-base}} + {{worldpop-daily-inc}} * ({{Age in days|2017|7|1}} + ({{CURRENTHOUR}}/24) + ({{CURRENTMINUTE}}/1440) + ({{CURRENTSECOND}}/86400)) round -3}}

 • หรือแสดงผลโดยเขียนเครื่องหมายลูกน้ำ: 7,793,920,000
 • อัปเดตตัวเลขทุกวัน วันละครั้ง เมื่อเวลา 00:00 น. ตามเวลาสากลเชิงพิกัด (อาจมีการชดเชยระหว่างเวลาออมแสง)
 • ถูกจัดให้แสดงผลโดยประมาณค่าให้ใกล้เคียง 100 เพื่อหลีกเลี่ยงการประมาณการอย่างคลาดเคลื่อน หรือถูกนำไปแสดงผลที่ต้องการความแม่นยำอย่างมาก

Regarding roundingแก้ไข

 • if rounded to nearest 100-thousand, will often display in scientific notation
 • if round ends in 5 zeroes, there is an intermittent sci notation problem
 • This CAN happen even if the number is rounded to 0 places - IF the number ends in 5 zeroes
 • results are inconsistent, seemingly dependent on which server renders the numbers
Places
rounded
to
result "textified" with commas
none 8,458,610,222.88
0 8,458,610,223
1 8,458,610,220 8458610220 8,458,610,220
2 8,458,610,200 8458610200 8,458,610,200
3 8,458,610,000 8458610000 8,458,610,000
4 8,458,610,000 8458610000 8,458,610,000
5 8,458,600,000 8458600000 8,458,600,000 at 227,542.14 more per day,
this value will change daily
6 8,459,000,000 8459000000 8,459,000,000
7 8,460,000,000 8460000000 8,460,000,000
8 8,500,000,000 8500000000 8,500,000,000
9 8,000,000,000 8000000000 8,000,000,000

Projectionsแก้ไข

date population
estimate
change #
days
#/day
2009-07-01 6,768,167,712
2009-08-01 6,774,705,647 6,537,935 31 210,901.13
2009-09-01 6,781,243,583 6,537,936 31 210,901.16
2009-10-01 6,787,570,618 6,327,035 30 210,901.17
2009-11-01 6,794,108,554 6,537,936 31 210,901.16
2009-12-01 6,800,435,588 6,327,034 30 210,901.13
2010-01-01 6,806,973,524 6,537,936 31 210,901.16
2010-02-01 6,813,511,460 6,537,936 31 210,901.16
2010-03-01 6,819,416,692 5,905,232 28 210,901.14
2010-04-01 6,825,954,628 6,537,936 31 210,901.16
2010-05-01 6,832,281,663 6,327,035 30 210,901.17
2010-06-01 6,838,819,599 6,537,936 31 210,901.16
2010-07-01 6,845,146,634 6,327,035 30 210,901.17
YEAR 76,978,922 365 210,901.156


 • แหล่งอ้างอิง:http://www.census.gov/ipc/www/popclockworld.html
  • 7,550,262,000 คน เป็นตัวเลขที่การสำรวจสำมะโนประชากรสหรัฐอเมริกาประมาณการไว้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552)
  • 227,542.14 คน เป็นประมาณการการเพิ่มจำนวนประชากรต่อวัน
  • ตัวเลขดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเว็บไซต์ดังกล่าว และอาจมีผลย้อนหลัง
 • ตามข้อมูลจาก http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/pcwe, มีทารกเกิดใหม่ 368,314 คนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิต 155,131 คนต่อวัน ทำให้มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น 213,183 คนต่อวัน (มีจำนวนมากกว่า 227,542.14 ราว 1% และแสดงผลเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2551)
 • ข้อมูลจาก http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldpop.php เป็นตัวเลขประมาณการประชากรโลกราวกลางปีของทุกปีนับตั้งแต่ พ.ศ. 2493-2593