viผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษาแม่
Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.