lb-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาลักเซมเบิร์กได้ในระดับพื้นฐาน
Dëse Benotzer ka mat Grondkenntnisser vun der Lëtzebuerger Sprooch zum Projet bäidroen.